SOUTĚŽ O DÁRKOVÝ POUKAZ INVIA NA 35 000 KČ

 1. POŘADATEL

Wolt Česko s.r.o., IČO 070 30 550, Praha 7, Holešovice, Bubenská 1477/1, PSČ 170 00, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293350 (dále jen „pořadatel” nebo „správce” – pro oblast ochrany osobních údajů).

 1. NÁZEV SOUTĚŽE

„Soutěž o dárkový poukaz Invia na 35 000 Kč” (dále jen „soutěž“).

 1. DOBA TRVÁNÍ

Soutěž trvá od 3. 6. 2024 v 00:00 hod. do 23. 6. 2024 v 23:59 hod. včetně (dále jen „soutěžní čas”).

 1. MÍSTO KONÁNÍ

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání“).

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby starší 18 let s doručovací adresou v České republice, které splní podmínky v těchto pravidlech stanovených, případně osoby mladší 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce, který bude oprávněn jejím jménem převzít případnou výhru, které jsou u pořadatele registrováni pod svým uživatelským účtem (dále jen „účastník”, „soutěžící” nebo jen “subjekt” – pro oblast ochrany osobních údajů). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou kdykoliv v průběhu soutěžního času v pracovněprávním či obdobném poměru k pořadateli nebo společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci soutěže, jakož iosoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou (dále jen „vyloučená osoba“).

Pokud se i přes výše uvedené zúčastní soutěže a vyhraje vyloučená osoba, cena jí nebude odevzdána. V takovém případě výhru získá další soutěžící ve smyslu čl. 9 těchto pravidel.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastník se do soutěže zapojí tak, že po dobu trvání soutěže, tedy v soutěžním čase ve smyslu těchto pravidel u partnerů pořadatele vloží při objednávce promo kód „CESTOVATEL“, přičemž tento promo kód bude mít hodnotu 0,01 Kč. Tímto vyjádří účastník souhlas se zapojením do soutěže jakož i souhlas s pravidly soutěže ve smyslu těchto pravidel. Pro účast v soutěži jsou platné pouze objednávky s aktivním členstvím Wolt+ a u partnerů, kteří jsou zapojeni do kampaně Wolt+ Weeks. 

Nákup a souhlas v souladu s tímto článkem je potřeba uskutečnit do konce soutěžního času, tedy nejpozději do 23. 6. 2024 23:59 hod. včetně.

 1. VÝHRA

Výhry do soutěže poskytuje Invia.cz, a.s a Wolt Česko s.r.o. 

Výhrou v soutěži je 1x dárkový poukaz společnosti Invia ve výši 35 000 Kč, který je možné použít k úhradě libovolného zájezdu a dalších služeb Invia.

Každý výherce může získat maximálně jednu výhru.

 1. URČENÍ VÝHERCŮ

Výherci budou náhodně vylosováni pořadatelem soutěže.

Losování výhry proběhne po skončení soutěže, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od skončení soutěže. Losování proběhne ze všech účastníků přihlášených v souladu s těmito pravidly soutěže bez účasti veřejnosti za pomoci softwarového řešení – generátorem náhodného čísla.

 1. LOSOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ

Losování případného náhradníka probíhá v případě, že vylosovaný výherce nesplňuje podmínky účasti v soutěži, jak jsou uvedeny výše, zejména v čl. 5 a 6 těchto pravidel.

Losování náhradníka proběhne nejpozději do 7 pracovních dní od losování výhry dle čl.8 těchto pravidel. Do losování budou zařazeni všichni účastníci soutěže, kteří dosud nevyhráli a splňují podmínky soutěže. Losování proběhne bez účasti veřejnosti, pomocí softwarového řešení – generátoru náhodného čísla.

 1. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výherci budou o výhře a o dalším postupu pro předání výher informováni prostřednictvím emailové adresy, pod kterou jsou soutěžící (výherci) zaregistrováni v platformě pořadatele a v případě potřeby budou kontaktováni také telefonicky na telefonním čísle uvedeném soutěžícími (výherci) v platformě při registraci jejich uživatelských účtů u pořadatele.

Výherce bude mít možnost si do 5 pracovních dnů ode dne skončení losování vybrat způsob předání výhry nebo určit způsob, kterým bude výhra výherci odeslána. Nebude-li výhercem vybrán způsob předání, bude výhra odeslána na e-mailovou adresu uvedenou v profilu výherce.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Účastník vyjádřením souhlasu s těmito pravidly souhlasí se zpracováním svých osobních údajů z uživatelského účtu u pořadatele, kterými jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a doručovací adresa.
 2. Osobní údaje použité z uživatelského účtu účastníka soutěže zpracovává pořadatel soutěže výlučně za účelem realizace soutěže a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů, tedy po dobu trvání soutěže a období potřebné pro její řádné vyhodnocení a rozdělení výher výhercům.
 3. Některé osobní údaje pořadatel (správce) zpracovává za účelem plnění povinností, které mu vyplývají z příslušných právních předpisů. Některé osobní údaje jsou dále pořadatelem (správcem) zpracovávány z důvodů ochrany jeho práv a oprávněných zájmů (např. obrana v případě sporu v souvislosti se soutěží).
 4. U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat zasláním na e-mailovou adresu pořadatele uvedenou níže. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
 5. Soutěžící má právo pořadatele (správce) požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů a pokud ano, pak zejména o informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny a době, po kterou budou osobní údaje uloženy. Pořadatel takovou informaci poskytne bez zbytečného odkladu.
 6. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou dle čl. 11 odst. 2) těchto pravidel. Po uplynutí doby nezbytné pro zpracování jsou osobní údaje zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy.
 7. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů jsou zodpovědní soutěžící.
 8. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů mají soutěžící práva stanovená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zejména právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přístup k osobním údajům, na opravu a doplnění osobních údajů, na výmaz osobních údajů, na omezení zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového orgánu.
 9. Práva a stížnosti v souvislosti s osobními údaji může soutěžící uplatnit u pořadatele (správce) prostřednictvím e-mailu: marketing.czechia@wolt.com a stížnosti kromě toho i u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00.
 10. Pořadatel (správce) přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a dodržuje veškeré povinnosti stanovené mu obecně závaznými právními předpisy. Taková opatření budou podle potřeby revidována a aktualizována. Pořadatel se snaží užívat taková bezpečnostní opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů v nejvyšší možné míře.
 11. Pořadatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
 12. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území České republiky a nejsou předávány do zahraničí.
 1. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
 1. Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 2. Výhra je nepřenosná. Na žádnou výhru v rámci soutěže není právní nárok. Výhra není v souladu s ust. § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, právně vymahatelná. 
 3. Nebezpečí škody na výhře přechází z pořadatele na účastníka ve chvíli, kdy byla výhra předána dopravci dle volby účastníka ve smyslu čl. 5 těchto pravidel.
 4. Pořadatel je oprávněn činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této soutěže, včetně změn pravidel soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uveřejní na webových stránkách pořadatele, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla soutěže. Právo pořadatele ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informační technologie, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu pořadatelů a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.
 5. Pokud dojde v souvislosti s předáním výher k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce, vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výher, nemají výherci nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.
 6. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, zejména, nikoliv však výhradně, porušoval pravidla účasti v soutěži dle čl. 5 těchto pravidel, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 7. Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže, tedy po celý soutěžní čas. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná. Dotazy ohledně soutěže je možné zasílat na soutěžní e-mail: marketing.czechia@wolt.com.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka (fyzické osoby) v této soutěži je Česká obchodní inspekce. Soutěžící na jejich webových stránkách nalezne údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, stejně jako formulář na zahájení takového řízení (viz na www.coi.cz).
 1. SEZNAM PARTNERSKÝCH OSOB

Celý seznam zapojených partnerů je na tomto odkaze

V Praze dne 30. 5. 2024

Wolt Česko s.r.o.