Spotrebiteľská súťaž „Woltuj a vyhraj”

realizovaná na platforme WOLT (https://wolt.com/sk) v termíne od 21. 10. 2021 do 21. 12. 2021 (ďalej len „súťaž“)

woltuj a vyhraj

SÚŤAŽ UKONČENÁ 🎉 VÝHERCOM GRATULUJEME! 🎉

VÝHERCOVIA MOBILU:
Alfréd K.
Branislav O.
Lucia N.
Miroslav S.
Lukáš S.
Ema P.
Roman J.
Martin S.
Miro T.
Saber B.

(žrebované 23. decembra 2021)

VÝHERCA AUTOMOBILU MINI COOPER SE:

Emma G.

(žrebované 23. decembra 2021)

 

VÝHERCOVIA 100€ KREDITU NA WOLT:
Arny S.
Filip S.
Vojto K.
Michal P.
Boris B.
Karolina M.
Pavol H.
Benny B.
Zoltan B.
Oliver O.
Veronika K.
Tamás J.

(žrebované 2. novembra 2021)

Michaela Š.
Erika K.
Zoya P.
Natalia M.
Jozef T.
Lucia C.
Erik P.
Brino V.
Natasa D.
Martin M.
Petra L.
Danica D.

(žrebované 8. novembra 2021)

Zuzana P.
Martin M.
Valéria K.
Veronika T.
Tomáš N.
Ľubomir Š.
Peter B.
Akshay P.
Tom M.
Veronika M.
Juliana R.
Adam G.

(žrebované 15. novembra 2021)

Fero V.
Rasta M.
Martin P.
Robert N.
Michal M.
Marcela K.
Jakub I.
Gregor A.
Nino G.
Romana G.
Dominik L.
David K.

(žrebované 22. novembra 2021)

Lukáš S.
Anna H.
Dusana K.
Kika K.
Lívia M.
Patrik G.
Pavol S.
Matej S.
Lucia M.
Nada K.
Radovan R.
Sarah Z.

(žrebované 29. novembra 2021)

Števka G.
Viera G.
Martinka B.
Aurel K.
Miroslav L.
Diana P.
Anna O.
Borko B.
Tomas S.
Simona S.
Katka K.
Rodina M.

(žrebované 6. decembra 2021)

Frederika K.
Samuel A.
Michal J.
Pavol B.
Ivo K.
Martin K.
Tomáš Š.
Sylvia L.
Anička L.
Tomáš N.
Petra T.
Lucia H.

(žrebované 13. decembra 2021)

Branislav Š.
Katarína G.
Lenka Š.
Samuel L.
Miroslava D.
Tomas N.
Jozef K.
Lucia S.
Sebastián M.
Vivi F.
Palo Z.
Chiara B.
Lucia B.
Nina N.
Adam M.
Tereza Ch.

(žrebované 23. decembra 2021)

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Slovensko s.r.o., Palisády 36, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 52 396 771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, DIČ: 2121036093 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Trvanie súťaže
Súťaž „Woltuj a vyhraj” sa uskutoční odo dňa 21.10.2021 od 00:01 hod. do dňa 21.12.2021 do 23:59 hod.

3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Do súťaže bude zaradený súťažiaci, ktorý uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v ktorejkoľvek partnerskej prevádzke Wolt Slovensko cez platformu Wolt počas trvania súťaže, t.j. od 21.10.2021 do 21.12.2021, v hodnote minimálne 6,- € (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 7 Pravidiel.

Ak počas trvania súťaže súťažiaci uskutoční viac objednávok, každá z objednávok sa posudzuje na účely splnenie minimálnej hodnoty individuálne.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na súťaži v zmysle týchto Pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

Účastník zapojením sa do súťaže:
vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami,
prehlasuje, že má 18 a viac rokov,
prehlasuje, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

4. Výhry
Splnením podmienok súťaže môžu súťažiaci vyhrať niektorú z nasledovných 111 výhier:

Priebežné výhry:
100 x 100 EUR kredit na platforme Wolt

Výhry v záverečnom žrebovaní:
10 x mobilný telefón iPhone SE
a hlavná výhra:1 x Mini Cooper SE

Za žiadnu z výhier v súťaži nie je možné požadovať finančnú náhradu.

5. Žrebovanie výhier
Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle týchto Pravidiel a vyhrávajú ceny/ výhry (ďalej aj ako „výherca“) bude v prípade Priebežných výhier prebiehať na týždňovej báze vždy v pondelok ráno o 10.00 hod v sídle Usporiadateľa a zoznam výhercov bude uverejnený na wolt.sk.

Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 23. 12. 2021 v sídle Usporiadateľa.

Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.wolt.sk najneskôr dňa 31. 12. 2021.

Priebežné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané elektronickým pripísaním bonusového Wolt kreditu do 7 dní od vyžrebovania

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle týchto Podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci Usporiadateľa.

Vyžrebovaní budú aj 11 náhradníci v rámci záverečného žrebovania pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmito Pravidlami.

Výhercovia vyžrebovaní v rámci Záverečného žrebovania budú kontaktovaní telefonicky o výhre, a to do 30 dní odo dňa uskutočnenia Záverečného žrebovania. Výhry zo Záverečného žrebovania budú výhercom odovzdané osobne do 31.1.2022 na mieste a v čase dohodnutom medzi Usporiadateľom a výhercom. Pri odovzdaní výhier zo Záverečného žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v Záverečnom žrebovaní.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

6. Daň z výhry
Prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR za výhru sú od dane z príjmov oslobodené. Ak hodnota jednotlivej výhry presiahne sumu 350 EUR, hodnota výhry presahujúca 350 EUR sa zdaňuje.

Výherca je povinný hodnotu nepeňažnej výhry presahujúcu sumu 350 EUR zdaniť ako tzv. ostatný príjem (v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) a to podaním daňového priznania v lehote do 31.3. nasledujúceho roka po obdržaní nepeňažnej výhry. Prijaté výhry v hodnote prevyšujúcej 165,97 EUR za výhru podliehajú tiež zdravotným odvodom.

Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je Usporiadateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov
Kliknutím na tlačítko “CHCEM SÚŤAŽIŤ”  súťažiaci dáva Usporiadateľovi (ako prevádzkovateľovi osobných údajov) svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo („Osobné údaje“) na účely zaradenia do databázy účastníkov, vyhodnotenie a vyžrebovanie výhercu, odovzdanie výhry a komunikáciu s výhercom („ďalej len „Účel“), v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia.

Účastník súťaže má v súvislosti s ochranou svojich Osobných údajov nasledovné práva:

Odvolať súhlas – súhlas môže účastník odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby (support@wolt.com) alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Usporiadateľ na jeho základe o účastníkovi spracúval do doby odvolania súhlasu.
Právo na prístup – účastník má právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o ňom má Usporiadateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jeho Osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov budú Osobné údaje poskytnuté účastníkovi v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak by účastník požiadal o poskytnutie týchto informácií elektronickými prostriedkami, budú mu tieto poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravu – Usporiadateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o účastníkovi k dispozícii. Ak sa účastník domnieva, že údaje, ktorými Usporiadateľ disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má účastník právo požiadať Usporiadateľa o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie Osobných údajov.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – účastník má právo požiadať Usporiadateľa o vymazanie Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, Usporiadateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti účastníka vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je účastník oprávnený požiadať Usporiadateľa, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa účastník domnieva, že jeho osobné údaje poskytnuté Usporiadateľovi môžu byť nepresné alebo si účastník myslí, že Usporiadateľ už jeho osobné údaje nepotrebuje využívať.
Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má účastník právo požiadať Usporiadateľa o prenos osobných údajov, ktoré mu poskytol, inej tretej strane podľa výberu účastníka. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Usporiadateľ získal od účastníka na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je účastník.
Právo namietať – účastník má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Usporiadateľa. V prípade, ak nemá Usporiadateľ presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a účastník podá námietku, nebude Usporiadateľ Osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa účastník domnieva, že sú jeho osobné údaje spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v Záverečnom žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie výhry.

8. Záverečné ustanovenia
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel, odloženie alebo zrušenie súťaže. Zmenu Pravidiel, odloženie alebo odvolanie súťaže zverejní Usporiadateľ bezodkladne na platforme Wolt. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné tlačové chyby a poškodenia informačných materiálov o súťaži.

V Bratislave, dňa 20. 10. 2021