Spotrebiteľská súťaž „Vyhrajte kredity na nákup v 101 Drogerie na Wolte”

101 Drogerie na Wolte

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Slovensko s.r.o., Palisády 36, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 52 396 771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, DIČ: 2121036093 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž s názvom „Vyhraj kredity na nákup v 101 Drogerie na Wolte” sa uskutoční odo dňa 23. 09.2022 do dňa 02. 10. 2022 vrátane (ďalej len „doba trvania súťaže“) v prostredí siete Facebook a Instagram.

Facebook

Súťažná úloha bude zverejnená prostredníctvom facebookového postu na https://www.facebook.com/woltslovensko/ uverejneného dňa 23. 9. 2022.

Instagram

Súťažná úloha bude zverejnená prostredníctvom príspevku vo feede profilu wolt.slovensko https://www.instagram.com/wolt.slovensko/ uverejneného 23. 9. 2022.

3. SÚŤAŽIACI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

4. ÚČASŤ V SÚŤAŽI A URČENIE VÝHERCU

Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť a vyhrať iba raz.

Celkom je v hre pre Slovenskú republiku na Facebooku:

4 x 30€ kredit na platforme Wolt na nákup v predajniach 101 Drogerie v mestách Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina a Banská Bystrica

Ďalej je ve hre pre Slovenskú republiku na Instagrame:

4 x 30€ kredit na platforme Wolt na nákup v predajniach 101 Drogerie v mestách Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina a Banská Bystrica

Účastníci súťaže musia mať vytvorený Facebookový profil nebo Instagramový profil.

Za žiadnu z výhier v súťaži nie je možné požadovať finančnú náhradu.

1.

Facebook

Súťažiaci sa do súťaže zapojí zodpovedaním súťažnej otázky pri súťažnom príspevku uverejnenom na facebookovej stene Wolt (SK) dňa 23. 9. 2022. podľa popisu, ktorý je súčasťou súťažného príspevku.

Instagram

Súťažiaci sa do súťaže zapoja zodpovedaním súťažnej otázky uverejnenej v IG feede na profile wolt.slovensko dňa 23. 9. 2022 https://www.instagram.com/wolt.slovensko/.

2. 

Facebook

Po ukončení súťaže (najneskôr do 3 dní) bude zo súťažiacich, ktorí správne splnili súťažnú úlohu, vybraných náhodným výberom, 4 výhercovia. Príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky a zadanie z bodu 3. alebo obsahujúce nesprávnu odpoveď alebo odporujúce pravidlám tejto súťaže, nebudú zaradené do súťaže.

Instagram

Po ukončení súťaže (najneskôr do 3 dní) bude zo súťažiacich, ktorí správne splnili súťažnú úlohu, vybraných náhodným výberom, 4 výhercovia. Príspevky, ktoré nespĺňajú podmienky a zadanie z bodu 3. alebo obsahujúce nesprávnu odpoveď alebo odporujúce pravidlám tejto súťaže, nebudú zaradené do súťaže.

3.

Facebook

Výhercovia budú oboznámení o výhre v komentároch pod súťažným facebookovým príspevkom uverejnenom dňa 23. 9. 2022. V rámci oznámení o výhre budú výhercovia požiadaní o zdelenie mena, priezviska a emailovej adresy za účelom zaslania výhier prostredníctvom emailovej správy od Usporiadateľa.

Instagram

Výhercovia budú oboznámení o výhre prostredníctvom súkromnej správy. V rámci oznámení o výhre budú výhercovia požiadaní o zdelenie mena, priezviska a emailovej adresy za účelom zaslania výhier prostredníctvom e-mailovej správy od Usporiadateľa.

5. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

Každý výherca získava:

30€ kredit na platforme Wolt na nákup v predajniach 101 Drogerie v mestách Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trnava, Žilina a Banská Bystrica

Výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané elektronickým pripísaním bonusového Wolt kreditu do 7 dní od vyžrebovania.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

6. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účasťou v súťaži spôsobom podľa článku IV. týchto Pravidiel súťaže, teda odoslaním komentára pod súťažný príspevok na facebookovej stránka Wolt (SK) (https://www.facebook.com/woltslovakia) a instagramovom profilu wolt.slovensko (https://www.instagram.com/wolt.slovensko/), účastník súťaže vyslovuje svoj súhlas s podmienkami a Pravidlami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracovanie Usporiadateľom v rozsahu meno facebookového/instagramového profilu, meno a priezvisko a  e-mailovú adresu účastníka (ďalej aj ako „osobné údaje“) na účely zaradenia do databázy účastníkov, vyhodnotenie a vyžrebovanie výhercu, odovzdanie výhry a komunikáciu s výhercom („ďalej len „Účel“), v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia.

Účastník súťaže má v súvislosti s ochranou svojich Osobných údajov nasledovné práva:

Odvolať súhlas – súhlas môže účastník odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby (support@wolt.com) alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Usporiadateľ na jeho základe o účastníkovi spracúval do doby odvolania súhlasu.

Právo na prístup – účastník má právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o ňom má Usporiadateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jeho Osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov budú Osobné údaje poskytnuté účastníkovi v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak by účastník požiadal o poskytnutie týchto informácií elektronickými prostriedkami, budú mu tieto poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – Usporiadateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o účastníkovi k dispozícii. Ak sa účastník domnieva, že údaje, ktorými Usporiadateľ disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má účastník právo požiadať Usporiadateľa o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie Osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – účastník má právo požiadať Usporiadateľa o vymazanie Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, Usporiadateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti účastníka vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je účastník oprávnený požiadať Usporiadateľa, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa účastník domnieva, že jeho osobné údaje poskytnuté Usporiadateľovi môžu byť nepresné alebo si účastník myslí, že Usporiadateľ už jeho osobné údaje nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má účastník právo požiadať Usporiadateľa o prenos osobných údajov, ktoré mu poskytol, inej tretej strane podľa výberu účastníka. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Usporiadateľ získal od účastníka na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je účastník.

Právo namietať – účastník má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Usporiadateľa. V prípade, ak nemá Usporiadateľ presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a účastník podá námietku, nebude Usporiadateľ Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa účastník domnieva, že sú jeho osobné údaje spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v Záverečnom žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie výhry.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke www.wolt.sk, pričom Vyhlasovateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená Vyhlasovateľom.

Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu ako aj odvolať súťaž.

Na účely zabezpečenia priebehu súťaže, určenia výhercov a ich následného kontaktovania, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať kontaktné osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresa. Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa je takisto spracúvanie kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania výhry a uvedenia mena, začiatočného písmena priezviska a mesta výhercov na www.wolt.sk. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.lunys.sk. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.

Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).

Štatút nadobúda účinnosť od 23. 09. 2022.

V Bratislave, dňa 23. 09. 2022