Spotrebiteľská súťaž „Back to office” 🏢

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 396 771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, DIČ: 2121036093 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Trvanie súťaže
Súťaž „Back to office” sa uskutoční odo dňa 28.08.2023 od 08:00 hod. do dňa 10.09.2023 do 23:59 hod.

3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Do súťaže bude zaradený súťažiaci, ktorý uskutoční akúkoľvek objednávku cez platformu Wolt počas trvania súťaže, t.j. od 28.08.2023 do 10.09.2023, a zároveň v objednávke zadá promokód “BACKTOOFFICE”, za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 7 Pravidiel.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na súťaži v zmysle týchto Pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

Účastník zapojením sa do súťaže:
vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami,
prehlasuje, že má 18 a viac rokov,
prehlasuje, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

prehlasuje, že súhlasí s kontaktom ohľadom služby Wolt for Work.

4. Výhry

Splnením podmienok súťaže môžu súťažiaci vyhrať kredity vo výške 3×300€ pre seba a svojich kolegov. Výhru si vie uplatniť firma, ktorá je klientom Wolt for Work. Vyhrať je možné len 1×300€ na osobu.

5. Žrebovanie výhier
Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle týchto Pravidiel a vyhrávajú ceny/ výhry (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať 11.09.2023 o 12 hodine. Výhercovia budu kontaktovaný cez e-mail a telefonát na čísle, ktoré majú vo svojom Wolt profile.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle týchto Podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci Usporiadateľa.

Vyžrebovaní budú aj 3 náhradníci pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmito Pravidlami.

Výhercovia budú kontaktovaní o výhre telefonicky a cez email, a to do 24 hodín odo dňa uskutočnenia žrebovania. Výhry zo žrebovania budú výhercom pripísané na Wolt účet, ktorý zadajú, po tom, ako im bude vytvorený Wolt for Work profil a potvrdení, že si výhru prajú a spĺňajú podmienky.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

6. Daň z výhry
Prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR za výhru sú od dane z príjmov oslobodené. Ak hodnota jednotlivej výhry presiahne sumu 350 EUR, hodnota výhry presahujúca 350 EUR sa zdaňuje.

Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je Usporiadateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov
Osobné údaje súťažiacich, ktorý udelili súhlas na účasť v súťaži, spracúva Usporiadateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “Zákon 18/2018”) v súlade s podmienkami uvedenými v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktoré sú dostupné na tejto stránke.

Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti v súťaži ani na odovzdanie výhry.

8. Záverečné ustanovenia
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel, odloženie alebo zrušenie súťaže. Zmenu Pravidiel, odloženie alebo odvolanie súťaže zverejní Usporiadateľ bezodkladne na platforme Wolt. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné tlačové chyby a poškodenia informačných materiálov o súťaži.

V Bratislave, dňa 23. 08. 2023