Spotrebiteľská súťaž “Vyhrajte festivalový balík Grape “

Spotrebiteľská súťaž „Vyhrajte festivalový balík Grape” sa uskutoční odo dňa 17.6.2024 od 07:00 hod. do dňa 23.6.2024 do 23:59 hod. (ďalej len “Súťažný čas”).

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Services Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 976 886, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 154485/B, DIČ: SK2121562465 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Trvanie súťaže
Súťaž „Vyhrajte festivalový balík Grape” sa uskutoční odo dňa 17.6.2024 od 07:00 hod. do dňa 23.6.2024 do 23:59 hod. (ďalej len “Súťažný čas”).

3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.
Do súťaže bude zaradený súťažiaci, ktorý uskutoční objednávku na platforme Wolt v termíne trvania súťaže, t.j. od 17.6. 2024 do 23.6.2024 a súčasne je v čase konania súťaže predplatiteľom služby Wolt+ a zároveň pri objednávke použije promo kód GRAPE24, za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 7 Pravidiel.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na súťaži v zmysle týchto Pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.
Účastník zapojením sa do súťaže:
vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami,
prehlasuje, že má 18 a viac rokov,
prehlasuje, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

4. Výhra
Splnením podmienok súťaže môže súťažiaci vyhrať Festivalový balík Grape, ktorý obsahuje 5x lístok na festival Grape 2024, prenájom 5 miestneho bell tent a 100€ vo forme Wolt kreditu, ktoré sú využiteľné počas konania festivalu vo Wolt Market.

5. Žrebovanie výhier
Výhercovia budú náhodne vyžrebovaní usporiadateľom súťaže. Cena bude vyžrebovaná po skončení súťaže, najneskôr do 7 dní. Žrebovanie sa uskutoční zo všetkých účastníkov zaregistrovaných v súlade s týmito pravidlami súťaže bez účasti verejnosti pomocou softvérového riešenia – generátora náhodných čísel.
Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle týchto Podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci Usporiadateľa.

Výhercovia budú informovaní o cene a ďalších krokoch pri doručení cien prostredníctvom e-mailovej adresy, pod ktorou sú Súťažiaci zaregistrovaní na Platforme Wolt , a v prípade potreby budú kontaktovaní aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Súťažiacimi (Výhercami) na Platforme Wolt pri registrácii ich používateľských účtov.
Vyžrebovaní budú aj 2 náhradníci pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmito Pravidlami.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

6. Daň z výhry
Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je Usporiadateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov
Osobné údaje súťažiacich, ktorý udelili súhlas na účasť v súťaži, spracúva Usporiadateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “Zákon 18/2018”) v súlade s podmienkami uvedenými v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktoré sú dostupné na tejto stránke.

Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti v súťaži ani na odovzdanie výhry.

8. Záverečné ustanovenia
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel, odloženie alebo zrušenie súťaže. Zmenu Pravidiel, odloženie alebo odvolanie súťaže zverejní Usporiadateľ bezodkladne na platforme Wolt. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné tlačové chyby a poškodenia informačných materiálov o súťaži.

V Bratislave, dňa 16.6. 2024