ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – Woltuj a vyhraj! 💙

woltuj a vyhraj

SPOTREBITEĽSKÁ SÚŤAŽ

Tieto zásady spracúvania osobných údajov upravujú, za akých podmienok spoločnosť Wolt Slovensko s.r.o., Palisády 36, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 52 396 771, zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, ako prevádzkovateľ (“Wolt”, “Prevádzkovateľ” alebo “my”), spracúva Vaše osobné údaje na účely Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži organizovanej spoločnosťou Wolt (ďalej len “Zásady”).

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “Zákon 18/2018”).

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?
NA AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Na účely Vašej účasti v spotrebiteľskej súťaži, ktorá bude realizovaná na platforme WOLT (https://wolt.com/sk), a to najmä zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie a vyžrebovanie výhercu, odovzdanie výhry, komunikáciu s výhercom (ďalej len “Účel”) spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje:

Titul, meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa (“Osobné údaje”).

Právnym základom na spracúvanie Vašich Osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – Váš súhlas.

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje budú spracúvané na Účel v období od ich poskytnutia v rámci spotrebiteľskej súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania Vášho súhlasu, maximálne však 2 roky od poskytnutia Osobných údajov.

Z AKÝCH ZDROJOV ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše Osobné údaje získavame priamo od Vás.

MÁTE POVINNOSTI POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Poskytnutie Osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné. Ak sa ale rozhodnete údaje neposkytnúť, nebude sa môcť zúčastniť na spotrebiteľskej súťaži.

Aby sme mohli o Vás spracúvať vždy len aktuálne a správne osobné údaje, dajte nám prosím vedieť, ak dôjde k zmene Vašich osobných údajov, alebo ak zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne údaje.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva. Uplatnenie týchto práv môže byť v niektorých prípadoch limitované a môže podliehať výnimkám a/alebo splneniu určitých podmienok v zmysle predpisov na ochranu osobných údajov.

  • Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali pred jeho odvolaním.
  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli inej tretej strane podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Bližšie informácie o spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom sú dostupné na webovej stránke https://wolt.com/en/terms.

KAM SA MÔŽETE OBRÁTIŤ SO SVOJIMI ŽIADOSŤAMI, OTÁZKAMI RESP. SŤAŽNOSŤAMI OHĽADOM SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak máte otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov zo strany Wolt, chcete uplatniť Vaše práva, vzniesť námietky proti spracúvaniu osobných údajov alebo si myslíte, že spracúvanie Vašich osobných údajov je neoprávnené, obráťte sa na zodpovednú osobu pre ochranu údajov Wolt, ktorá je dostupná na adrese: support@wolt.com.

Na Vašu žiadosť resp. sťažnosť odpovieme bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od jej doručenia. V určitých prípadoch môže dôjsť k predĺženiu tejto lehoty, o najviac ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD

Spôsob, akým potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, alebo účel, na aký ich potrebujeme, sa môže meniť. Z tohto dôvodu môže byť potrebné, aby sme tieto Zásady v budúcnosti jednostranne zmenili. V prípade zmeny týchto zásad podstatným spôsobom Vás budeme informovať.