Spotrebiteľská súťaž „Letná súťaž s Wolt Marketom”

Realizovaná na platforme WOLT (https://wolt.com/sk) v termíne od 01.08.2022 do 28.08.2022

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ

Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Slovensko s.r.o., Palisády 36, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 06, IČO: 52 396 771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, DIČ: 2121036093 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž „Letná súťaž s Wolt Marketom” sa uskutoční odo dňa 01.08.2022 od 00:01 hod. do dňa 28.08.2022 do 23:59 hod.

3. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Do súťaže bude zaradený súťažiaci, ktorý uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v partnerskej prevádzke Wolt Market Nové Mesto alebo Wolt Market Košice cez platformu Wolt počas trvania súťaže, t.j. od 01.08.2022 do 28.08.2022, v minimálne hodnote 30,- € (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 8 Pravidiel.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na súťaži v zmysle týchto Pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

4. ÚČASTNÍK SÚŤAŽE

Do súťaže budú automaticky zaradení súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. (ďalej len „Účastník súťaže“). Účastník súťaže je povinný mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a:

– uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v partnerskej prevádzke Wolt Market Nové Mesto alebo Wolt Market Košice cez platformu Wolt počas trvania súťaže v termíne od 01.08. do 07.08.2022 v minimálnej hodnote 30,- €. Prvé žrebovanie sa uskutoční 08.07.2022 (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 8 Pravidiel.

– uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v partnerskej prevádzke Wolt Market Nové Mesto alebo Wolt Market Košice cez platformu Wolt počas trvania súťaže v termíne od 08.08. do 14.08.2022 v minimálnej hodnote 30,- €. Druhé žrebovanie sa uskutoční 15.08.2022 (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 8 Pravidiel.

– uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v partnerskej prevádzke Wolt Market Nové Mesto alebo Wolt Market Košice cez platformu Wolt počas trvania súťaže v termíne od 15.08. do 21.08.2022 v minimálnej hodnote 30,- €. Tretie žrebovanie sa uskutoční 22.08.2022 (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 8 Pravidiel.

– uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v partnerskej prevádzke Wolt Market Nové Mesto alebo Wolt Market Košice cez platformu Wolt počas trvania súťaže v termíne od 22.08. do 28.08.2022 v minimálnej hodnote 30,- €. Štvrté žrebovanie sa uskutoční 29.08.2022 (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 8 Pravidiel.

Ak počas trvania súťaže súťažiaci uskutoční viac objednávok, každá z objednávok sa posudzuje na účely splnenie minimálnej hodnoty individuálne.

Účastník zapojením sa do súťaže:

vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami,

prehlasuje, že má 18 a viac rokov,

prehlasuje, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

5. ŽREBOVANIE A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle týchto Pravidiel a vyhrávajú ceny/ výhry (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať na týždňovej báze v dňoch: 08.08.2022, 15.08.2022, 22.08.2022 a 29.08.2022 v sídle Usporiadateľa a zoznam výhercov bude uverejnený na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).

Z účastníkov súťaže, ktoré spĺňajú podmienky súťaže Vyhlasovateľ funkciou náhodného výberu vyžrebuje výhercov súťaže. 

6. VÝHRY V SÚŤAŽI 

Vyhlasovateľ poskytol do súťaže nasledovné výhry:

6 x 50€ kredit na platforme Wolt na nákup čerstvých potravín vo Wolt Markete (výhra týždňa od 01. 08. do 07.08.2022)

6 x 50€ kredit na platforme Wolt na nákup čerstvých potravín vo Wolt Markete (výhra týždňa od 08. 08. do 14.08.2022)

6 x 50€ kredit na platforme Wolt na nákup čerstvých potravín vo Wolt Markete (výhra týždňa od 15. 08. do 21.08.2022)

6 x 50€ kredit na platforme Wolt na nákup čerstvých potravín vo Wolt Markete (výhra týždňa od 22. 08. do 28.08.2022)

Za žiadnu z výhier v súťaži nie je možné požadovať finančnú náhradu.

7. SPÔSOB ODOVZDANIA VÝHRY

Vyhlasovateľ oboznámi výhercov s výhrou emailom. 

Výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané elektronickým pripísaním bonusového Wolt kreditu do 7 dní od vyžrebovania.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle týchto Podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci Usporiadateľa.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

8. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pridaním súťažnej položky “LETNÁ SÚŤAŽ S WOLT MARKETOM” do košíka, súťažiaci dáva Usporiadateľovi (ako prevádzkovateľovi osobných údajov) svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo („Osobné údaje“) na účely zaradenia do databázy účastníkov, vyhodnotenie a vyžrebovanie výhercu, odovzdanie výhry a komunikáciu s výhercom („ďalej len „Účel“), v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však 2 roky od ich poskytnutia.

Účastník súťaže má v súvislosti s ochranou svojich Osobných údajov nasledovné práva:

Odvolať súhlas – súhlas môže účastník odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby (support@wolt.com) alebo písomne oznámením o odvolaní súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré Usporiadateľ na jeho základe o účastníkovi spracúval do doby odvolania súhlasu.

Právo na prístup – účastník má právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o ňom má Usporiadateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako sú jeho Osobné údaje používané. Vo väčšine prípadov budú Osobné údaje poskytnuté účastníkovi v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak by účastník požiadal o poskytnutie týchto informácií elektronickými prostriedkami, budú mu tieto poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – Usporiadateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré má o účastníkovi k dispozícii. Ak sa účastník domnieva, že údaje, ktorými Usporiadateľ disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má účastník právo požiadať Usporiadateľa o úpravu, aktualizáciu alebo doplnenie Osobných údajov.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – účastník má právo požiadať Usporiadateľa o vymazanie Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Toto právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, Usporiadateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti účastníka vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností je účastník oprávnený požiadať Usporiadateľa, aby prestal používať jeho osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď sa účastník domnieva, že jeho osobné údaje poskytnuté Usporiadateľovi môžu byť nepresné alebo si účastník myslí, že Usporiadateľ už jeho osobné údaje nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má účastník právo požiadať Usporiadateľa o prenos osobných údajov, ktoré mu poskytol, inej tretej strane podľa výberu účastníka. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Usporiadateľ získal od účastníka na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je účastník.

Právo namietať – účastník má právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch Usporiadateľa. V prípade, ak nemá Usporiadateľ presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a účastník podá námietku, nebude Usporiadateľ Osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa účastník domnieva, že sú jeho osobné údaje spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v Záverečnom žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti na súťaži ani na odovzdanie výhry.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny pravidiel spotrebiteľskej súťaže počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady. Túto prípadnú zmenu oznámi Vyhlasovateľ na webovej stránke www.wolt.sk, pričom Vyhlasovateľ nie je v týchto prípadoch povinný poskytnúť žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo nahradiť výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Žiadnu výhru nie je možné zameniť za hotovosť, ani požadovať vydanie inej výhry, než je určená Vyhlasovateľom.

Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu ako aj odvolať súťaž.

Na účely zabezpečenia priebehu súťaže, určenia výhercov a ich následného kontaktovania, je oprávneným záujmom Vyhlasovateľa spracúvať kontaktné osobné údaje Účastníkov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, email, telefónne číslo a adresa. Oprávneným záujmom Vyhlasovateľa je takisto spracúvanie kontaktných osobných údajov výhercov na účel odovzdania výhry a uvedenia mena, začiatočného písmena priezviska a mesta výhercov na www.wolt.sk. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete na www.lunys.sk. Osobné údaje súťažiacich budú spracúvané po dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení na účel kontroly splnenia podmienok súťaže a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu.

Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb.

Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).

Štatút nadobúda účinnosť od 01.08.2022.

V Bratislave, dňa 01.08.2022


Výhercovia z 1. žrebovania (8.8.):

 • Kaja M.
 • Lenka C. K.
 • Brigida S.
 • Michal R.
 • Viki O.
 • Dominik K.

Výhercovia z 2. žrebovania (15.8.):

 • Adam Č.
 • Dominika Ch.
 • Martin E.
 • Jozef B.
 • Stanislav E.
 • Martin M.

Výhercovia z 3. žrebovania (22.8.):

 • Mirka B.
 • Romana H.
 • Ján G.
 • Laura P.
 • Klaudia L.
 • Barbora B.

Výhercovia zo 4. žrebovania (29.8.):

 • Katarína H.
 • Klaudi S.
 • Diana K.
 • Lucia L.
 • Hany H.
 • Denis K.