Mitä Wolt tekee varmistaakseen liikennesääntöjen noudattamisen? – jo käytössä olevia keinoja ja pohdintoja

Ensiksikin: Kiitos kärsivällisyydestä ja siitä, että olette antaneet meille palautetta, kun jokin ei ole mennyt niin kuin pitäisi sekä ehdottaneet erilaisia keinoja harkintaamme. Nämä kaikki viestit ovat meille kullan arvoisia!

Kirjoitimme viime vuonna tekstin siitä, miltä lähettien liikkuminen kaupunkien vilkkaassa liikenteessä näyttää eri näkökulmista, ja miksi esimerkiksi mahdollisiin liikennesääntöjen rikkomuksiin ei ole usein yhtä yksinkertaista ratkaisua. Tässä kirjoituksessa paneudumme tarkemmin siihen, mitä olemme tehneet sen eteen, että liikennesääntöjä noudatettaisiin, ja millaisia keinoja olemme pohtineet kuluneiden kuukausien aikana.

Mitä Wolt tekee tällä hetkellä?


Kun lähetti (tai kauppias) aloittaa Woltin kumppanina, hän sitoutuu noudattamaan lakeja yhteisessä sopimuksessamme. Vaikka emme voi ottaa viranomaisten roolia esimerkiksi liikenteen valvonnassa, voimme edistää liikennesääntöjen noudattamista muutamallakin tavalla.

Meille suorin keino vaikuttaa yksittäisen lähetin toimintaan liikenteessä on keskustella liikennesääntöjä rikkoneen lähetin kanssa sääntöjen noudattamisesta. Tämä puolestaan on mahdollista, kun meille toimitetaan jotain kautta palautetta lähetin toiminnasta. Käymme käytännössä jokaisen meille ilmoitetun tilanteen läpi lähetin kanssa, mikäli meidän on mahdollista tunnistaa, kuka on kyseessä. (Tästä lisää hiukan alempana.) Tämä toimii yksinkertaisesti niin, että soitamme lähetille, käymme läpi hänestä saadun palautteen ja kuulemme lähettiä itseään tapahtuneesta. Muistutamme lähettiä liikennesäännöistä ja siitä, että jos rikkomukset toistuvat tai ovat poikkeuksellisen vakavia, lähetti rikkoo yhteistä sopimustamme, eikä yhteistyötä hänen kanssaan voida jatkaa. 

Toinen konkreettinen tapa vaikuttaa asiaan on säännöllinen viestintä lähettien kanssa. Sen lisäksi, että meillä on säännöllisiä etätapaamisia lähettien kanssa kaupungeittain, lähetämme eri kaupunkien läheteille myös niin sanottuja viikkokirjeitä, joissa nostamme esiin ajankohtaisia aiheita.

Olemme viime kuukausina tehneet muun muassa seuraavia asioita:

  • Olemme muistuttaneet liikennesääntöjen noudattamisesta ja tieliikennelaista säännöllisesti, ja tätä kirjoitaessa (21.5.2021) olemme viime kuukauden sisään lähettäneet neljä eri viestiä polkupyöristä ja sähköpotkulaudoista. Esimerkiksi viikkokirjeissä on keväällä nostettu korostuneesti esiin parkkeeramissääntöjä sekä sitä, että turvallisuus on aina toimitusaikaa tärkeämpi, ja että jalkakäytävillä ei saa ajaa pyörällä tai sähköpotkulaudalla.
  • Olemme ohjanneet toistuvasti mm. tieliikennelakiin, jotta jokainen löytää helposti oikean tiedon äärelle ja voi tarkistaa mahdolliset epäselvyydet. Esimerkiksi sen, että sähköpotkulautoja kohdellaan kuten pyöriä eikä niillä saa ajaa jalkakäytävillä.
  • Olemme olleet yhteydessä sähköskootteriyritys Voi:n kanssa ratkaistaksemme haastavaa tilannetta yhdessä. Olemme  jakaneet heidän (sekä Tierin) koulutusmateriaaleja sekä viisiosaisen mm. liikennesääntöihin ja parkkeeraamiseen keskittyvän liikennekoulun läheteille.
  • Olemme käyneet osassa kaupungeista esimerkiksi spesifiin tiehen tai katuun liittyviä järjestelyjä läpi yhdessä lähettien kanssa, jotta liikenne olisi kaikkien kannalta sujuvaa. 

Olemme viime kuukausina myös lisänneet liikennesääntöihin liittyvää materiaalia infotilaisuuksiin, joihin uudet lähetit osallistuvat. Tällä pyrimme yksinkertaisesti siihen, että asian tärkeys tulee esiin heti aloitusvaiheessa vielä erikseen siitäkin huolimatta, että esimerkiksi jokaisella autoa käyttävällä lähetillä on ajokortti ja sen kautta viranomaisten hyväksymä tuntemus liikennesäännöistä.

Käymme tätäkin kirjoittaessa keskusteluja kaupunkien, viranomaisten sekä yksityisten toimijoiden kanssa mahdollisista tilannetta parantavista kaupunkisuunnittelun ratkaisuista. Viranomaisten rattaat pyörivät verkkaisesti, eikä näistä keskusteluista ole välttämättä luvassa välitöntä helpotusta, mutta ne ovat erittäin tärkeitä sen vuoksi, että niin sanotun last-mile deliveryn merkitys kaupungeille kasvaa tulevina vuosina. Keskusteluissa on hahmoteltu esimerkiksi:

  • Pilottien aloittamista yksityisten kiinteistötoimijoiden kanssa, jotta voimme rajatusti kokeilla erilaisia ratkaisuja esimerkiksi pysäköinnin tai alueen suunnittelun osalta. (Esimerkiksi yhden kauppakeskuksia operoivan tahon kanssa olemme keskustelleet siitä, miten pysähtymistä ja pysäköintiä heidän kauppakeskuksissaan voisi kehittää)
  • Woltin liikennedatan hyödyntämistä yhtenä lähteenä kaupunkisuunnittelussa. (Esimerkiksi Tampereelle keräämme tällä hetkellä tietoa siitä, missä osissa keskustaa olisi hyödyllistä olla lyhyen pysähtymisen sallivia paikkoja)

Muutamia muita keinoja ja pohdintoja

Aiemmin mainittujen ohella etsimme koko ajan kuumeisesti entistä parempia tapoja tilanteen parantamiseksi. Palautteiden perusteella olemme pohtineet ainakin kahta samaa ratkaisua kanssanne.

1) Numerotunnisteen kiinnittäminen esimerkiksi lähetin käyttämään kuljetuslaukkuun

Hyvää mahdollisessa lähetin käyttämään kuljetuslaukkuun kiinnitettävässä numerotunnisteessa olisi se, että se antaisi yhden keinon lisää mahdollisesti tunnistaa, kuka lähetti on missäkin tilanteessa kyseessä –  sen lisäksi, että varusteiden inventaariosta tulee helpompaa. Kokeilemme tunnistetta parhaillaan muutamissa Woltin toimintamaissa, jotta voimme nähdä, auttaako se käytännössä – tällä hetkellä meillä ei ole vielä kattavaa tietoa tunnisteen tehosta.

Haastavaa tunnisteessa puolestaan on se, että pelkällä laukkunumerolla ei voida täydellä varmuudella varmistaa ihmisen henkilöllisyyttä. Näin ollen ei olisi ihmisen oikeusturvan kannalta aukotonta käyttää numerotunnistetta muuhun kuin siihen, että potentiaalista tietyssä tilanteessa ollutta lähettiä kontaktoidaan ja häneltä kysytään, onko hän ollut paikalla liikenteessä sattuneessa tilanteessa, josta palautetta on annettu. (Tilanteeseen liittyvä valokuva tai video luonnollisesti selventää asiaa.) Numerotunnisteen voi kuitenkin peittää, eikä Woltin antamaa lämpölaukkua ole pakko käyttää, minkä vuoksi numerotunnistekin on lähinnä mahdollinen lisäkeino tarttua asioihin, ei aukoton pelastus. 

(Oman lukunsa numerotunnistekeskusteluun tuo sekin, että Woltille on erittäin tärkeää olla yrittäjinä toimiville läheteille kumppani, joka ei johda tai valvo itsenäisiä itsensä työllistäviä ihmisiä, joilla on usein muitakin tulonlähteitä, ja jotka ylipäänsä tekevät Wolt-kuljetuksia itse valitseminaan ajankohtina. Emme harrasta muutenkaan joidenkin muiden alustayritysten tapaan esimerkiksi algoritmista valvontaa tai minkäänlaista lähetin “rankaisemista” vaikkapa siitä, että hän ei hyväksy tarjottua toimeksiantoa tai kuljeta jollain tietyllä tehokkuudella. Tätä taustaa vasten numerotunnisteiden pysyvä lisääminen toimintamme on asia, joka herättää meilläkin sisäistä keskustelua: haluammeko olla suuryritys, joka hieman isovelimäiseen sävyyn merkitsee alustansa välityksellä työtä tekeviä ihmisiä tunnistenumeroilla?)

2. GPS-data eli sijantitieto lähetin tunnistamiseen

GPS-datan käyttämisessä hyvä puoli olisi jälleen se, että antaisi yhden mahdollisen keinon lisää tunnistaa esimerkiksi liikennesääntöjä rikkonut ihminen.

Tässäkin aiheessa meidän on kuitenkin oltava hyvin tarkkana. Meille on äärimmäisen tärkeää kohdella lähettien tietoja ja dataa samoin periaattein kuin kauppiaiden ja asiakkaidenkin, emmekä luonnollisesti voi tai aio ottaa erillisvapauksia yhden Woltin teknologista alustaa käyttävän ryhmän kanssa. Tätä nimenomaista kysymystä ei säädellä täysin yksiselitteisesti, yksityiskohtaisesti ja aukottomasti GDPR- ja muussa lainsäädännössä, minkä vuoksi niin me kuin muut alan yritykset olemme asian tiimoilta eri tahojen tulkintojen ja osin omien linjaustemme varassa, kunnes oikeuskäytäntö lähivuosina selvenee. Tässä tilanteessa olemme mieluummin halunneet olla kaiken datan suhteen ylivastuullisia kuin ottaa omia vapauksia.

Olemme mm. näistä syistä lähteneet siitä, että kenenkään Woltin alustaa käyttävän asiakkaan tai yrittäjän lokaatiodataan ei kajota Woltin palvelun normaalin tuottamisen ulkopuolella ilman erittäin hyvää ja lain sallimaa syytä, ja silloinkin dataa käsittelee vain rajallinen määrä ihmisiä. Vastaavasti tietoja ei luovuteta koskaan ulos ilman painavaa syytä. Tällainen painava syy on esimerkiksi liikennettä valvovan viranomaisen tietopyyntö, johon vastaamme aina viipymättä. Viranomaisilla on myös mandaatti ja parhaat resurssit tutkia, mitä todella on tapahtunut, siinä missä me voisimme ainoastaan sanoa datan perusteella henkilön ehkä olleen tietyssä paikassa. (Juttelemme toki niin asiakkaan tai sivustakatsojan sekä lähetin kanssa tapahtuneesta aina‚ kun se on mahdollista – tämä ei valitettavasti kuitenkaan aina anna meille aukottoman objektiivista kuvaa siitä, mitä on todella tapahtunut, ja lopulta jokaisen ihmisen oikeusturvan kunnioittaminen on äärettömän tärkeää, jotta voimme säilyttää kaikkien Woltin alustaa käyttävien osapuolten luottamuksen.)

Lopuksi

Etsimme edelleen uusia ja parempia keinoja tilanteen parantamiseksi ja kokeilemme niitä niin ikään erilaisilla piloteilla.

Kuulemme mieluusti palautetta ja ideoita myös teiltä – me kaikki (ihmiset kaupungilla, lähetit itse, me Woltilla) haluamme, että se, että kaupunkeihin ympäri Suomen on syntynyt mahdollisuus tilata ruokaa ja päivittäistavaratuotteita kotiinkuljetettuna ei johda ongelmiin liikenteessä. Ihmiset harvoin koskaan tarkoituksella aiheuttavat tarkoituksella vaaratilanteita, sillä pelissä on myös heidän oma terveytensä, ja noin ylipäänsä meistä jokaisella on oma näkökulmansa monisyiseen asiaan.