Regulamin konkursu – Włoska uczta Wolt x San Pellegrino

§ 1. Postanowienia ogólne
 
1. Konkurs „Włoska uczta Wolt x San Pellegrino” na Instagramie, zwany dalej „Konkursem” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizatorem Konkursu jest Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000745637, NIP: 7010846311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, opłaconym w całości, zwany dalej “Wolt”.
4. Konkurs trwa od 6.07.2020 r. od godziny 8:00 do 2.08.2020 r. do godz. 23:59 włącznie.
5. Konkurs odbywać się będzie na terenie Warszawy.
 
§ 2. Uczestnicy
 
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.
2. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zwana dalej “Uczestnikiem”.
3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby zamieszkałe na terytorium Warszawy mające pełną zdolność do czynności prawnych, które: posiadają konto w aplikacji Wolt i Instagram.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub byli pracownicy Wolt oraz współpracownicy i partnerzy biznesowi Wolt, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Wolt.
 
§ 3. Konkurs
 
Konkurs jest prowadzony w ramach konta Instagram marki Wolt: https://www.instagram.com/wolt.polska/
1. Konkurs opiera się na wyłonieniu przez influencera Ciocia Liestyle zwycięzców spośród autorów opublikowanych zdjęć na platformie Instagram, spełniających określone w niniejszym Regulaminie kryteria.
2. Aby móc wziąć udział w Konkursie:
a) zamów dowolne dania restauracji biorącej udział w konkursie za pośrednictwem aplikacji Wolt. Pełna lista restauracji pod linkiem: https://bit.ly/WoltSanPellegrino
b) dodaj do koszyka butelkę wody San Pellegrino 0,75l (szkło) – otrzymasz ją gratis
c) zrób ładne/kreatywne/pomysłowe zdjęcie swojego posiłku wraz z promycyjną butelką wody San Pellegrino – musi być na nim widoczna butelka San Pellegrino, a także zamówione dania oraz logo Wolt (np. papierowa torba Wolt od zamówienia lub telefon z włączoną aplikacją Wolt), opublikuj zdjęcie na swoim prywatnym profilu na platformie Instagram wraz z #sanpellegrinowolt (Twoje konto musi posiadać status otwarty aby zdjęcie mogło wziąć udział w konkursie)
3. Wolt zastrzega sobie prawo do moderowania treści związanej z konkursem, (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Wolt mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu Instagram, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, naruszające interes i dobre imię Wolt, bądź niezwiązane z Konkursem.
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia,
b) wyraża zgodę na publikację informacji o wzięciu udziału przez Uczestnika w konkursie,
c) wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem portalu Instagram,
d) potwierdza, że jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) i w przypadku wygranej przekazuje Woltowi prawa do wykorzystania pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może opublikować dowolną ilość różnych zdjęć i postów.
6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków konkursu przez Uczestnika powoduje nieważność uczestnictwa w Konkursie i utratę prawa do nagrody.
 
§ 4. Nagrody
 
1. Raz w tygodniu zwycięzcami konkursu zostaną Uczestnicy, których posty zostaną uznane przez Komisję (dwóch wyznaczonych przez Wolt pracowników Wolt oraz influencerke Ciocie Liestyle) za najciekawsze (szczegóły w § 5). Komisja raz w tygodniu wyłoni dwa najlepsze zdjęcia zawierające zdjęcia konkursowe, którym przypadnie następująca nagroda główna
 
ORZO
06.07.2020 – 12.07.2020
Aioli
13.07.2020 – 19.07.2020
Sexy Duck
20.07.2020 – 26.07.2020
Vapiano
27.07.2020 – 02.08.2020
 
Nagrodą jest kolacja o wartości 500 zł we wskazanej restauracji w danym tygodniu dostarczona osobiści przez Influencerkę – Ciocia Liestyle (termin zostanie ustalony indywidualnie).
2. Nagrody nie mogą zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
3. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej.
4. Wolt zastrzega sobie prawo wyłączenia Uczestnika z udziału w Konkursie jeśli zgłoszona praca będzie niezgodna z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami lub będzie naruszać obowiązujące przepisy prawa lub zawierać cokolwiek, co może powodować odpowiedzialność karną, stanowić pomówienie, przejawy rasizmu, groźbę lub nieobyczajność albo celowo rozpowszechniać fałszywe informacje lub w inny sposób mogą być postrzegane jako niewłaściwe.
 
§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu
 
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Wolt powołuje specjalną komisję konkursową złożoną z dwóch wyznaczonych przez Wolt pracowników Wolt, a także Influencerki. Rozstrzygnięcie Konkursu będzie odbywać się co tydzień (13.07, 20.07, 27.07, 3.08) o godzinie o godzinie 15:00 werdyktem Komisji.
2. Spośród Uczestników Konkursu Komisja co tydzień wybierze 2 zwycięzców przyznając im odpowiednie nagrody.
3. Przy wyborze zwycięzców Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie.
4. Po zakończeniu konkursu dane zwycięzców zostaną opublikowane w komentarzu pod postem konkursowym oraz na koncie Instagram Wolt.
5. W celu dostarczenia nagród z wszystkim zwycięzcom Wolt skontaktuje się w prywatnej wiadomości na Instagramie.
6. Wolt nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez Uczestników. W wypadku niemożliwości odebrania nagrody do dnia 30.08.2020 z tego powodu, zwycięzca traci prawo do nagrody.
7. Wolt podejmie maksymalnie 2 próby skontaktowania się ze zwycięzcą w celu poinformowania o przyznaniu nagrody i uzyskania niezbędnych danych.
 
§ 6. Prawa autorskie
 
1. Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie Uczestnik oświadcza, iż:
a) Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do opublikowanych fotografii i treści postów oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach konkursowych wyraziły zgodę na ich opublikowanie, w tym ich wizerunku oraz publiczną ekspozycję;
b) W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, publikowanie nagrodzonych fotografii i treści postów (z prawem sublicencji) bez ograniczeń terytorialnych i czasowych (w szczególności bez oznaczania autora) oraz opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem lub Woltem na platformie Wolt, w serwisie Facebook i Instagram, także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych Wolt, w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii i treści postów poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie, publiczne wykonania, wystawienia, wyświetlenia oraz odtworzenia jak również na udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej;
c) Zwalnia Wolt z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii i postów, a w przypadku pokrycia przez Wolt jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym swoich oświadczeń, zwróci Wolt wszystkie związane z tym faktem koszty.
2. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w niniejszym Regulaminie okazało się nieprawdziwe, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że naprawi wszelkie związane z tym faktem poniesione przez Wolt szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, zwycięzca podlega dyskwalifikacji z Konkursu i traci prawa do nagrody.
3. Wynagrodzenie za udzielenie przez zwycięzcę licencji jest zawarte w wartości nagrody przypadającej zwycięzcy.
 
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej jako „RODO”, informujemy, że współadministratorami danych osobowych udostępnionych w ramach konkursu są Wolt Enterprises Oy, Antinkatu 1, 00100 Helsinki, Finlandia, Numer identyfikacji gospodarczej: 2646674-9, Numer identyfikacji VAT FI26466749 oraz Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, Polska, KRS 000745637, każdy jako „Administrator”. Wolt Enterprises Oy jest odpowiedzialny za obsługę wszystkich wniosków osób, których dane dotyczą oraz pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych grupy Wolt w imieniu Wolt. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez Wolt znajdziesz pod adresem https://wolt.com/pl/terms.
2. Uczestnicy konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przekazanych Woltowi danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail) przez Wolt dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, towarzyszących konkursowi akcji marketingowych i promocyjnych, aktywacji i rozliczenia podatkowego nagrody, na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych osobowych: organy administracji publicznej, dostawcy usług fotograficznych, IT, archiwizacyjnych, marketingowych. Dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek udostępnienia wynika z przepisów prawa.
4. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
5. Uczestnikom konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych przez uczestników konkursu jest dobrowolne ale wymagane dla prawidłowego przyznania lub rozliczenia nagród.
7. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
8. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na upublicznianie jego danych osobowych (imienia i nazwiska) w związku z Konkursem w środkach masowego przekazu jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji na profilu Wolt na Facebooku i Instagramie.
9. W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzania przez nas danych osobowych, jak również w przypadku zamiaru skorzystania z przysługujących praw, prosimy o kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: support@wolt.com lub listowny na adres: Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, z dopiskiem „RODO”.
 
§ 8. Zasady postępowania reklamacyjnego
 
1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie Wolt mailowo
na adres: support@wolt.com lub pisemnie na adres: Wolt Polska sp. z o.o., ul. Widok 16/2, 00-023 Warszawa, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu, wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy.
2. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
 
§ 9. Postanowienia końcowe
 
1. Konkurs odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu oraz postanowień Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.
2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, a także ze zobowiązaniem się Uczestnika do przestrzegania jego postanowień.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy pomiędzy Uczestnikiem a Woltem.