Spotrebiteľská súťaž „Cestujte s Woltom”

realizovaná na platforme WOLT (https://wolt.com/sk) v termíne od 16. 1. 2023 do 31. 3. 2023 (ďalej len „súťaž“)

Cestovateľská súťaž s Woltom

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 396 771, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 137637/B, IČ DPH: SK2121036093, DIČ: 2121036093 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Trvanie súťaže
Súťaž „Cestujte s Woltom” sa uskutoční odo dňa 16.1.2023 od 00:01 hod. do dňa 31.3.2023 do 23:59 hod.

3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Do súťaže bude zaradený súťažiaci, ktorý uskutoční objednávku akéhokoľvek tovaru v ktorejkoľvek partnerskej prevádzke Wolt Slovensko cez platformu Wolt počas trvania súťaže, t.j. od 16.1.2023 do 31.3.2023, v hodnote minimálne 6,- € (ďalej len „minimálna hodnota“) za predpokladu, že udelil súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti v súťaži podľa bodu 7 Pravidiel.

Ak počas trvania súťaže súťažiaci uskutoční viac objednávok, každá z objednávok sa posudzuje na účely splnenie minimálnej hodnoty individuálne.

Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na súťaži v zmysle týchto Pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

Účastník zapojením sa do súťaže:
vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami,
prehlasuje, že má 18 a viac rokov,
prehlasuje, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

4. Výhry

Splnením podmienok súťaže môžu súťažiaci vyhrať niektorú z nasledovných 106 výhier:

Priebežné výhry:
100 x 100 EUR kredit na platforme Wolt

Výhry v záverečnom žrebovaní:
1x hlavná cena: 1000 Eur kredit na platforme Wolt + darčeková poukážka v hodnote 5000 Eur na zájazd podľa vlastného výberu s cestovnou kanceláriou Flying Banana,s.r.o
5x cena: 500 Eur kredit na platforme Wolt + darčeková poukážka v hodnote 2000 Eur na zájazd podľa vlastného výberu s cestovnou kanceláriou Flying Banana,s.r.o

Za žiadnu z výhier v súťaži nie je možné požadovať finančnú náhradu.

5. Žrebovanie výhier
Žrebovanie súťažiacich, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži v zmysle týchto Pravidiel a vyhrávajú ceny/ výhry (ďalej aj ako „výherca“) bude v prípade Priebežných výhier prebiehať 5 krát vždy v pondelok ráno o 10.00 hod v sídle Usporiadateľa a zoznam výhercov bude uverejnený na wolt.sk (31.1.2023, 15.2.2023, 28.2.2023, 15.3.2023, a 4.4.2023)

Záverečné žrebovanie výhier sa uskutoční najneskôr do 4.4.2023 v sídle Usporiadateľa.
Zoznam výhercov bude zverejnený na stránke www.wolt.sk najneskôr dňa 4.4.2023.

Priebežné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdávané elektronickým pripísaním bonusového Wolt kreditu do 7 dní od vyžrebovania

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle týchto Podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci Usporiadateľa.

Vyžrebovaní budú aj 10 náhradníci v rámci záverečného žrebovania pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmito Pravidlami.

Výhercovia vyžrebovaní v rámci Záverečného žrebovania budú kontaktovaní telefonicky o výhre, a to do 15 dní odo dňa uskutočnenia Záverečného žrebovania. Výhry zo Záverečného žrebovania budú výhercom odovzdané osobne do 30.4.2023 na mieste a v čase dohodnutom medzi Usporiadateľom a výhercom. Pri odovzdaní výhier zo Záverečného žrebovania bude s príslušným výhercom spísaný preberací protokol, na ktorom výherca svojím podpisom potvrdí prevzatie výhry, ktorú získal v Záverečnom žrebovaní.

V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

6. Daň z výhry
Prijaté výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR za výhru sú od dane z príjmov oslobodené. Ak hodnota jednotlivej výhry presiahne sumu 350 EUR, hodnota výhry presahujúca 350 EUR sa zdaňuje.

Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je Usporiadateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov
Osobné údaje súťažiacich, ktorý udelili súhlas na účasť v súťaži, spracúva Usporiadateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “Zákon 18/2018”) v súlade s podmienkami uvedenými v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktoré sú dostupné na [www.wolt.sk].

Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v Záverečnom žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti v súťaži ani na odovzdanie výhry.

8. Záverečné ustanovenia
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel, odloženie alebo zrušenie súťaže. Zmenu Pravidiel, odloženie alebo odvolanie súťaže zverejní Usporiadateľ bezodkladne na platforme Wolt. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné tlačové chyby a poškodenia informačných materiálov o súťaži.

V Bratislave, dňa 11. 1. 2023