Spotrebiteľská súťaž „Vyhrajte hokejový merch od Coca-Cola”

Spotrebiteľská súťaž „Vyhrajte hokejový merch od Coca-Cola” sa uskutoční odo dňa 10.5.2024 od 07:00 hod. do dňa 26.5.2024 do 23:59 hod. (ďalej len “Súťažný čas”).

Pravidlá a podmienky súťaže („Pravidlá“)

1. Usporiadateľ
Usporiadateľom súťaže je obchodná spoločnosť Wolt Services Slovensko s.r.o., Mlynské Nivy 5, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 53 976 886, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 154485/B, DIČ: SK2121562465 (ďalej len „Usporiadateľ).

2. Trvanie súťaže
Súťaž „Vyhrajte hokejový merch od Coca-Cola” sa uskutoční odo dňa 10.5.2024 od 07:00 hod. do dňa 26.5.2024 do 23:59 hod. (ďalej len “Súťažný čas”).

3. Podmienky účasti v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, jej spôsobilosť na právne úkony nie je ani čiastočne obmedzená a spĺňa všetky podmienky stanovené v týchto Pravidlách (ďalej aj ako „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Usporiadateľovi, a ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku v zmysle definície blízkej osoby v § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania výhry, bez ktorého by inak nezískal žiadnu výhru alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

Do súťaže bude zaradený súťažiaci, ktorý splní nasledujúce podmienky:

Uskutoční objednávku na platforme Wolt v jednej z prevádzok zapojených do kampane “3 € zľava s Coca-Cola” (reštaurácia alebo obchod) a správne využije zľavovú kampaň, ktorej podmienkou je buď vytvorenie menu v reštaurácií s akýmkoľvek nápojom od značky Coca-Cola alebo nákup aspoň 3 nápojov akejkoľvek značky Coca-Cola z obchodov.

Zadá do svojho Wolt profilu promo kód so znením CHCEMMERCH, čím vyjadruje svoj záujem o zapojenie sa do súťaže a zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov na účel účasti podľa bodu 7 Pravidiel.
Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok účasti na súťaži v zmysle týchto Pravidiel, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na výhru.

Účastník zapojením sa do súťaže:
vyjadruje súhlas s týmito Pravidlami,
prehlasuje, že má 18 a viac rokov,
prehlasuje, že má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

4. Výhra
Splnením podmienok súťaže môže súťažiaci vyhrať ceny vo forme balíčkov s hokejovým merchom. Každý balíček obsahuje 1x hokejový dres v hodnote 25,30 € a 3x puk od Coca-Cola v hodnote 1,90 € (za kus). Celková hodnota jedného balíčku je 27,20 €. Balíčkov s výhrami je celkovo 15.

5. Žrebovanie výhier
Pätnásti výhercovia budú náhodne vyžrebovaní usporiadateľom súťaže. Ceny (t.j., hokejové balíčky) budú žrebované priebežne a to v dátumoch 13.5.2024 (5 výhercov), 20.5.2024 (5 výhercov) a 27.5.2024 (5 výhercov). Žrebovanie sa uskutoční zo všetkých účastníkov zaregistrovaných v súlade s týmito pravidlami súťaže bez účasti verejnosti pomocou softvérového riešenia – generátora náhodných čísel.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle týchto Podmienok a žrebovanie výhercov vykonajú dvaja zamestnanci Usporiadateľa. Ceny výhercom zasiela agentúra Creative Heroes, s.r.o., Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7.

Výhercovia budú informovaní o cene a ďalších krokoch pri doručení cien prostredníctvom e-mailovej adresy, pod ktorou sú Súťažiaci zaregistrovaní na Platforme Wolt , a v prípade potreby budú kontaktovaní aj telefonicky na telefónnom čísle uvedenom Súťažiacimi (Výhercami) na Platforme Wolt pri registrácii ich používateľských účtov.

Vyžrebovaní budú aj 2 náhradníci pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmito Pravidlami.
V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto výhre. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním výhry alebo výhru odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle týchto Pravidiel, výhra prepadne v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.
Usporiadateľ nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou alebo výhrou v súťaži.

6. Daň z výhry
Pri poskytnutí nepeňažnej výhry je Usporiadateľ povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

7. Pravidlá ochrany osobných údajov
Osobné údaje súťažiacich, ktorí udelili súhlas na účasť v súťaži, spracúva Usporiadateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o spracúvaní osobných údajov (ďalej len “Zákon 18/2018”) v súlade s podmienkami uvedenými v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktoré sú dostupné na tejto stránke.
Ak bude súťažiaci vyžrebovaný ako výherca v žrebovaní, môže udeliť Usporiadateľovi výslovný písomný súhlas, na základe ktorého bude Usporiadateľ oprávnený vyhotoviť a zverejniť podobizne, zvukovo-obrazové záznamy, obrazové snímky výhercu a zverejniť meno a priezvisko výhercu primeraným spôsobom v masovokomunikačných prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži. Neudelenie tohto súhlasu však nie je podmienkou účasti v súťaži ani na odovzdanie výhry.

8. Záverečné ustanovenia
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zák. č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Tieto Pravidlá súťaže sú súťažiacim k dispozícií na platforme Wolt (aplikácia pre android a iOS, zároveň www.wolt.sk).
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Pravidiel, odloženie alebo zrušenie súťaže. Zmenu Pravidiel, odloženie alebo odvolanie súťaže zverejní Usporiadateľ bezodkladne na platforme Wolt. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné tlačové chyby a poškodenia informačných materiálov o súťaži.

V Bratislave, dňa 10.5.2024